Gud vill starta en ny missionsorganisation i Sverige…

Varför det ? Precis den frågan ställde jag mig själv också efter att jag förstått att jag skulle vara en del av detta… Varför det ? Varför en till missionsorganisation när det redan finns så många i Sverige ? Svaret fick jag ganska omgående när jag gick in på en av dessa välkända organisationers hemsidor och började läs några rubriker som löd: ”Investera i Klimatet”, ”Ny bok om kyrkan och klimatutmaningen” & ”Svenskt bistånd till Palestina måste återupptas” – hmmm vad har detta med Jesu missionsbefallning om att göra alla folk till lärjungar att göra blir följdfrågan… Säkert skulle denna organisation kunna svara med ett antal väl underbyggda bibelcitat på hur det också är bibliskt att vi ska förvalta skapelsen (dvs. bry oss om klimatfrågan) och inte bara välsigna Israel i mellanösternkonflikten etc. men faktum kvarstår att många missionsorganisationer har flyttat fokus från sina ursprungliga kallelser till något annat. Och följdfrågan blir då: Har många missionsorganisationer, på jakt efter ekonomisk trygghet och ett gott anseende i samhället, i själva verket blivit mer som biståndsorganisationer som anpassar sitt budskap och sin verksamhet efter vad som ger dem del av svenska biståndspengar och evangeliet predikar man bara i andra hand så att säga ???

Bakgrund / Vision:

I slutet av Mars 2024 fick jag se i en dröm att en person jag känner i Örebro var ute och informerade på en konferens, som jag var med och anordnade, om kristen mission till andra länder. I drömmen såg jag också att även jag själv sedan också började informera om denna mission. När jag ringde upp min broder och berättade detta för honom så sa han att han fått ett tilltal av Gud att det kommer att startas en ny missionsorganisation i Sverige. ”varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord.” Så detta är anledningen till att jag skrivit denna text, dvs. för att sprida detta budskap så att det enklare kan bli verklighet och fler människor börjar fundera över detta. Varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord.” – Matteus 18:16

Mål:

Att vara en del i att slutföra missionsbefallningen är så klart målet och inget annat: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla[a] allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matteus 28:18-20

En missionsorganisation som aldrig kan stoppas varken av krig, ekonomisk kris, lockdown, pandemier, jordbävningar, naturkatastrofer osv. är vad Gud vill starta i Sverige.

Hur ska detta gå till?

”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” – Sakarja 4:6

Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” – Matteus 6:10

Bönen är motorn i allt som sker och då är det viktigt att vi ber på rätt sätt. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. – Filipperbrevet 4:6

Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber. Och när ni ber, får ni ändå inget, eftersom ni har felaktiga motiv. Ni är bara ute efter att tillfredsställa era egna begär. -Jakobs brev 4:2-3

Paulus syfte med sina missionsresor var inte att göra församlingarna som grundats beroende av honom själv utan att istället i varje stad tillsätta äldste, dvs. inhemska missionärer, som kunde fortsätta uppdraget. Detta var bla. varför han lämnade Titus kvar på Kreta:

Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner – Titus 1:5

Så fokus för denna organisation är att utbilda och inspirera inhemska missionärer som redan bor, kan språket och har uppehållstillstånd i missionslandet som den Helige Ande visar i bön att vi ska involvera oss i. Det som ofta varit upplägget tidigare inom svensk mission dvs. att sända ut människor ifrån Sverige för att bo i andra länder under många års tid för att lära sig språk, kultur osv. för att slutligen börja med att predika evangeliet är inte fokus för denna organisation.

Ny tid, nya möjligheter

Ekonomi:

Insamlade medel går främst till att stötta de inhemska missionärerna men även till att sända ut team för att inspirera dem i sitt arbete från Sverige.

Övernaturlig Mission

Den sk. ”Coronapandemin” blev en väckarklocka och gjorde tyvärr att många missionsprojekt ställdes in eller sköts på framtiden pga. att det blev svårt att förflytta sig mellan olika länder med anledning av lockdowns, inställda flyg och attt andra färdmedel som vi är vana vid att använda inte gick att använda. Men ska det behöva vara så nästa gång det händer att vi bara ställer in för att vi inte kan resa på det sätt vi är vana vid ? Jag tror inte det ska behöva och Bibeln visar på att det faktiskt finns alternativ…

Mission i andra länder utan att använda flygplatser eller pengar

Det kanske låter lite spejsat men faktum är att denna möjlighet presenteras på ett flertal ställen i Bibeln, nedan 2 exempel:

26 En Herrens ängel talade till Filippus: ”Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde.” 27 Filippus reste sig och gick.

Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe 28 och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 29 Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig nära den.”

30 Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” 31 Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. 32 Stället i Skriften som han läste var detta:[j]

Som ett får som förs bort till slakt,
        som ett lamm som är tyst
    inför den som klipper det,
        så öppnade han inte sin mun.
33 Genom hans förnedring
        blev hans dom upphävd.
    Vem kan räkna hans släkte,
        eftersom hans liv rycks bort

            från jorden?

34 Hovmannen sade till Filippus: ”Jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan?” 35 Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom.

36 När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” 38 Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. 39 När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje.

40  Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.”

Och nästa exempel på att färdas i Anden eller med änglar kommer från ett ”Tillägg till Daniels bok” i Gamla Testamentet som man hittar bland Apokryferna i bla. Bibel 2000 där berättas om hur profeten Habackuk blir flyttat av änglar:

”Men när babylonierna fick höra detta blev de ytterst förbittrade och började konspirera mot kungen. »Kungen har blivit jude«, sade de. »Bel har han störtat omkull, och ormen har han dödat och prästerna har han huggit ner.« 29 De gick till kungen och sade: »Utlämna Daniel åt oss, annars dödar vi dig och din familj!« 30 När kungen märkte hur hårt de ansatte honom fann han sig tvungen att utlämna Daniel åt dem, 31 och de kastade honom i lejongropen. Där var han i sex dagar. 32 Det fanns sju lejon i gropen, och de brukade få två människor och två får varje dag, men nu gav man dem ingenting, för att de skulle äta upp Daniel.

33 I Judeen levde profeten Habackuk. Han hade kokat soppa och lagt i brödbitar och var på väg till åkern med skålen för att ge åt skördefolket. 34 Då sade Herrens ängel till Habackuk: »Ta maten du har där till Daniel i lejongropen i Babylon.« 35 Habackuk svarade: »Herre, jag har aldrig varit i Babylon, och gropen känner jag inte till.« 36 Men Herrens ängel lade handen på hans hjässa, lyfte honom i håret och förde honom i sin andes stormvind till Babylon och satte ner honom vid gropen. 37 Habackuk ropade: »Daniel, Daniel, här får du den måltid som Gud har sänt dig!« — 38 »Du har alltså tänkt på mig, Gud, du överger inte dem som älskar dig«, sade Daniel. 39 Han reste sig och åt, och Guds ängel förde genast Habackuk tillbaka hem.

40 Den sjunde dagen kom kungen för att begråta Daniel. Han gick fram till gropen och såg ner, och där satt Daniel. 41 Då utropade han med hög röst: »Stor är du, Herre, Daniels Gud, det finns ingen annan än du!« 42 Han drog upp Daniel, men de skyldiga, som hade försökt förgöra honom, kastade han i gropen, och de blev omedelbart uppätna inför hans ögon.” – ur Apokryferna till Gamla Testamentet ”Tillägg till Daniels bok C:28-42”

Mission även om ”Vilddjurets Märke” blir fullt ut implementerat

Mission från fängelset

Mission utan Internet

Mission utan pension

Precis på samma sätt som missionen startade med det övernaturliga nedslaget av Guds kraft via den Helige Andes uppenbarande i Jerusalem för lite cirka 2000 år sedan behöver den fortsätta, människor kan inte kontrollera detta:

 När pingstdagen[a] kom var de alla samlade.  Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.  Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.  Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: ”Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien[b]10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter[c], kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” 12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: ”Vad kan det här betyda?” – Apostlagärningarna 2:1-12 (bibelcitat ur Svenska Folkbibeln 2015)

Övernaturligt resande som inte alltid behöver en flygplats:

Profetiska budskap till Sverige om Väckelse och ny missionsvåg: