Bokrecension – Det Upprättade Landet – av Lars Enarson

Sveriges öde ligger i vågskålen! 

Nationer som inte kan komma ihåg sin historia är precis som mannen som ramlade och tappade sitt minne” så står det redan i det första kapitlet av Lars Enarsons nya bok Det Upprättade Landet. Boken som är strax under hundra sidor lång är en sammanfattning av vad bönerörelsen Sverige 7:14 ägnat sig åt under snart 3 års tid men innehåller också en hel del intressant och viktig svensk historia. Bibelns betydelse för vårt lands egna språk, flagga, självstyre och självständighet från den Katolska Kyrkan och Romarrikets förtryck lyfts fram på ett särskilt sätt. Detta är saker vi idag ofta tar givet men som det är viktigt att påminnas sig om och inte nonchalant ta för självklart. Det är med andra ord viktigt att förstå vad det var våra förfäder faktiskt kämpade för och varifrån vår frihet faktiskt kommer:

Bibeln avgör ett lands framtid. Genom Reformationen under 1500-talet blev Sverige ett enat och fritt land. Bibeln översattes till svenska och så småningom fick vi vår svenska flagga: det kristna guldgula korset mot en himmelsblå bakgrund. Svenska folket fick sin utbildning genom studier av Luthers lilla katekes och svensk lagstiftning grundades på Guds bud och lagar, i Bibeln. Välståndet ökade.1593 hotades friheten av Sigismund III Vasa som var på väg från Polen för att ärva kronan och än en gång införliva Sverige under påven och återinföra mässan på latin. Bibeln skulle återigen bli otillgänglig för vanligt folk. Då samlades man till Sveriges viktigaste kyrkomöte, Uppsala möte, där man med livet som insats slog fast att Bibeln utgör det ”enda rättesnöret för lära och liv”. Då var Sverige fortfarande en obetydlig och glest befolkad avkrok i Europa. När vi ärar Gud ärar han oss. Inom femtio år efter beslutet på Uppsala möte hade Sverige blivit en av Europas stormakter. Gustav den II Adolf kallades i Europa för Lejonet från Norden. Sverige fick ett avgörande inflytande på hela världshistorien genom säkrandet av Reformationen i Westfaliska freden 1648.  (Enarson 2020:31)

Detta lyfts fram som det som gjorde Sverige framgångsrikt men också det som hände efter denna tid dvs. det som gjorde att det inte gick lika bra för Sverige längre:

Med Gustav III avslutades Sveriges stormaktstid definitivt, mycket på grund av införandet av avgudadyrkan i form av frimureri och hemliga ordnar. (Enarson 2020:32)

Gustav den III levde mellan åren 1746-1792 vilket leder fram till det som påverkat oss under en längre tid nu i Sverige nämligen Socialismen, som är sprunget ur den Franska Revolutionens idéer.  Det Socialdemokratiska partiet är ett av de partier som påverkats mest av denna revolutions tankegods och dess agenda i Sverige, även om alla partier i den nuvarande riksdagen i Stockholm också är mer eller mindre influerade av samma idéer:

Mot 1800-talets slut gjorde så socialismen sitt intåg och förklarade på sitt första konstituerade möte krig mot ”korset, kronan, svärdet och penningpungen. Kyrkan skiljande från staten utgjorde en av Socialdemokratiska Arbetarpartiets första målsättningar. Men istället för en blodig revolution som i Ryssland, påbörjade socialdemokraterna istället en långsam process för att utplåna kyrkans makt och kristendomens inflytande över samhället. Man beslutade sig för att ”koka grodan sakta. (Enarson 2020:32)

Riksdagshuset / Stockholm

Det är här vi kan se ursprunget till den situation som vi lever i idag eftersom mycket av den socialistiska agendan har gått i uppfyllelse i Sverige.

Under de senaste hundra åren har Sverige och övriga Norden styrts av regeringar som medvetet vänt sig bort från Gud och vårt kristna arv. Paulus sa i sitt tal på Areopagen att Gud har skapat alla nationer med dess gränser för att de ska söka Gud. Vi har inte nått den nivå av bön i församlingen som är nödvändig för att vi ska få se våra nordiska länder söka Gud. Men vi har börjat be och vi kommer att få se en förändring om vi lär oss att be som man gjort i Korea, Uganda, Brasilien, Ungern och andra länder och inte ger upp utan håller ut i bön. Vi behöver be till dess att Sverige vänder om och vi kommer tillbaka till vår ursprungliga kallelse och får en ny grundlag, där vi, precis som i Ungerns nya grundlag slår fast att Sverige ska vara ett kristet land och inte ett mångkulturellt. Löftet gäller fortfarande: [Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.  (2:a Krönikeboken 7:14)

Huvudpoängen i boken är alltså att nyckeln till en positiv förändring i ett land är att församlingen, först och främst, omvänder sig från sina onda vägar, dvs. de som känner Gud, har en rådande ställning utifrån Guds perspektiv och förvaltar Guds riket i nationen, men sedan att också ”vanligt folk” och politikerna etc. hakar på när de ser församlingens förvandling. Och att även de börjar att ära skaparen på sitt sätt. Då kan vi tillslut få ett ledarskap som istället för att förleda folket, såsom den socialistiska agendan gjort, leder dem till att ära skaparen. Exempelvis så var det alltid morgonbön i skolan varje dag förr i tiden, då man ärade Gud, utan att det var något konstigt med det. Eller att man inför varje rättegång påminde de som vittnade att de inte står bara inför människor och vittnar utan inför jordens skapare, i och med att man fick lägga händerna på Bibeln i rättssalaen osv. Så ett kristet land innebär alltså inte att alla tvingas bli kristna och gå till kyrkan varje söndag förmiddag, utan det är något som genomsyrar hela samhället, varje dag, då 10 Guds bud och Jesu frälsningsverk och lära blir den grund som hela samhället vilar på.

Bön handlar inte heller om att rabbla en massa tomma ord och ramsor utan att medvetet lyssna in vad vår Himmelske Fader har på sitt hjärta och stå upp för det som står i Bibeln och försvara det i olika sammanhang. Ofta vill man i nuvarande svensk historieskrivning lyfta fram Bibeln och Kristendomen som ett slags förtryck istället för en positiv kraft och grunden för vår frihet. Detta är en del av den socialistisk agenda, dvs. att vi ska tänka negativt om vår historia för att istället omfamna de socialistiska idéerna. Samtidigt så var en av anledningarna till att socialismen kunde få fotfäste i Sverige att både kyrkan och kungen hade gjort bort sig i vissa avseenden och suttit på alldeles för höga hästar, och givetvis också förtryckt folket i vissa sammanhang. Detta utnyttjades dock maximalt av de socialistiska krafterna, till att smutskasta grunden för vårt land och försöka få oss att tro att allt är fel och att kyrkan och kungamakten bara är förtryck.. Det hela kulminerade i och med att Olof Palmes regering införde det mångkulturella samhället istället för det kristna på 1970-talet. Den negativa konsekvensen av den samhällsstrukturen har vi alla fått uppleva på det ena eller andra sättet sedan dess. Så vi behöver förstå att även om vissa representanter för kyrkan och kungamakten gjorde fel så är det inte fel på Bibelns budskap i sig, utan det är till en välsignelse för ett land och inte till ett förtryck, vilket lyfts fram tydligt i boken. Så rent praktiskt behöver vi sluta att skämmas för vår protestantiska kristna arv, som den socialistiskta agendan har lärt oss göra, via indoktrinering i skolsystemet bland annat, och istället lyfta fram det som en positiv kraft som räddade oss från Romarrikets förlängda arm – den Katolska Kyrkans förtryck på 1500-talet.

Lars beskriver hur omvändelsen i det forna Israel gick till när de hade hamnat på felaktiga vägar och kommit bort från Gud, vilket fick som yttersta konsekvens att deras värsta fiender, filisteerna, fick makt över dem. I kapitel 3 beskrivs hur omvändelsen skedde stegvis under en 20 års period och i kapitel 4 tas samlingen i Mispa upp, där profeten Samuel samlade hela folket till omvändelse. Samlingen fick som konsekvens att Israel kunde besegra sina fiender igen och bli starka. Liknande händelser behöver inträffa i Sverige, och konferensen Nordens Kallelsestund 13-15/03/2020 där denna bok för övrigt gavs ut var en del i det.

För att Sverige inte ska gå under helt som nation och bara bli en passiv lydstat till det framväxande antikristliga systemet som breder ut sig över jorden via bla. globala organisationer såsom EU, FN, Världsbanken, Multinationella företag etc. behöver vi omvända oss. Dessa globala organisationer och företag har många likheter med Katolska Kyrkan och Roms imperium på 1500-talet, då vi knappt kunde bygga egen byggnad utan att först fråga Rom  och Katolska Kyrkan om tillåtelse, bara som ett exempel. Detta smyger sig tillbaka via de globala organisationerna och företagen som har samma kontrollerande agenda som då, fast på ett lite annorlunda sätt såklart, men likheten finns där. Avlutningsvis så citeras texten på hemsida arielmedia.se där boken säljs:

Vi måste välja sida: Bibeln eller samhällets totala sammanbrott, korset eller kaos, kristendom eller anarki, väckelse eller undergång.

Det upprättade landet: steg till nationell förvandling av Lars Enarson  99 sidor, mjukband
ISBN: 978-0-9979110-2-2                             Pris                 99kr

Länk till hemsida där boken går att beställa:

https://butik.arielmedia.se/products/det-upprattade-landet-enarson