Profetia angående November 2021 m.m…

Christ Divine Yard Assembly & Bibelfrågor Tv släppte nyligen en video med ett profetiskt budskap som bla. har med kommande November månad att göra. Budskapet bygger på den tidslinje i vilken profeten Haggai fick sina olika budskap till Israel i Gamla Testamentet och att det också har med våran tid att göra, dvs både budskapen och tidslinjen också om nutiden. Det första budskapet kom i den 6:e månaden och de sista i den 9:e månaden – På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darejaveshs andra regeringsår kom Herrens ord till profeten HaggaiHaggai 2:11. . Detta bygger på den bibliska kalendern och den ”9:e måndaden” i den, vilket motsvarar November/December i den västerländska kalendern som Sverige följer idag, som alltså inte är männsklighetens ursprungliga kalendern, som bygger på ”solen och månen” och beskrivs i Första Mosebok 1:14 . (Den kalender Sverige följer idag bygger bara på solen).. Mer info om detta i videon … Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. 1:a Tessalonikerbrevet 5:21

Haggai´s profetia handlar bla. om Israels folk som, när det blev fria ifrån fångenskapen i Babylon, började att bygga på sina egna hus istället för att bygga upp Herrens tempel som de blivit tillsagda att göra. Detta ledde bla. till att de inte mådde bra och att deras skördar blev dåliga, men de förstod inte själva att det var för att de ignorerade Herrens Tempel som de gick dåligt för dem men de berättade profeten Haggai för dem och då omvände de sig och började bygga på Herrens hus istället för sina egna.

Detta översatt till vår nutida situation handlar bla. om den världsvida kyrkan /församlingen, som ska byggas upp som ett tempel av alla troendes kroppar och där den Helige Ande får styra. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva1;a Korintierbrevet 6:19. Denna andliga byggnad som kyrkan egentligen ska vara är den inte idag i många avseenden och istället bygger många på sina egna köttsliga hus och tänker egoistiskt istället för att bygga ett andligt tempel av bedjare som ber utifrån Guds vilja över hela världen. Detta är ett av budskapen till Haggai som kan översättas till den nutid kristna församlingen.

Budskap är dock också akruellt i sin orginal betydelse till det judiska folket i Israel idag som fortfarande inte byggt något nytt tempel till Herren i Jerusalem trots det nya återvändadet efter förkskingringen år 70 e.kr till det nya nationsbildandet år 1948. Frågan är såklart komplicerad men profetian om ett nytt fysiskt tempel i Jerusalem idag är på många sätt aktuell fortfarande (Uppenbarelseboken 11:1-2 tex)… Till detta kan också tilläggas att Israels folk även idag litar mycket på sin egen förmåga, såsom högteknologisk utveckling etc som skydd, dvs man bygger främst på sina egna hus och inte så mycket på Herrens… Så Haggais budskap är fortfarande aktuellt för dagens Israel.

Andra paraleller som nämns är att skakningar som kommer drabba jorden på grund av att de inte lyssnar till Herren och som är högaktuellt för våran tid just nu… Så säger Herren Sebaot: Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra Jag ska skaka om alla hednafolk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Haggai 2:7-8 men den som – åkallar Herrens namn ska bli frälst – Joel 2:32

Läs hela Haggai´s bok nedan:

Befallning att bygga Herrens hus

1  I kung Darejaveshs andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen[a] i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel[b], Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua[c], Josadaks son. Han sade:

Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus.” Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade:

Är det då tid för er
    att själva bo i panelklädda hus
        medan detta hus[d] ligger i ruiner?
Så säger nu Herren Sebaot:
        Lägg märke till hur det går för er.
Ni sår mycket men skördar litet.
        Ni äter men blir inte mätta.
    Ni dricker men blir inte glada.
        Ni klär er men blir inte varma.
    Den som får lön har hål i börsen.
Så säger Herren Sebaot:
        Lägg märke till hur det går för er.

Gå upp till bergen,
    hämta virke och bygg upp mitt hus,
        så ska jag glädja mig över det
            och visa min härlighet,
        säger Herren.
Ni väntade er mycket,
        men se, det blev lite.
    Och när ni förde hem det
        blåste jag bort det.
    Varför? säger Herren Sebaot.
        För att mitt hus ligger i ruiner,
    medan ni alla har brått
        med era egna hus.

10  Därför har himlen över er
        hållit tillbaka sin dagg
    och jorden har hållit tillbaka
        sin gröda.
11  Jag har kallat fram torka
        över landet och över bergen,
    över säden, vinet och oljan,
        över det som jorden ger,
    över människor och djur
        och över era händers arbete.

Folket lyder Herrens befallning

12 Serubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13  Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren väckte en iver hos Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus.

Kapitel 2 Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden[a] av kung Darejaveshs andra regeringsår.

Det nya templets härlighet

I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden[b], kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: Säg till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till dem som är kvar av folket:

Vilka är kvar bland er
    som har sett detta hus
        i dess forna härlighet?[c]
    Hur tycker ni att det ser ut nu?
        Är det inte som ingenting
            i era ögon?
Men var nu frimodig, Serubbabel,
        säger Herren,
    var frimodig, du överstepräst Josua,
        Josadaks son,
    var frimodiga,
        alla ni människor i landet,
            säger Herren.
    Arbeta, för jag är med er,
        säger Herren Sebaot.
Det löftet gav jag er
        när ni drog ut ur Egypten,
    och min Ande är mitt ibland er.
        Var inte rädda!

Så säger Herren Sebaot:
        Inom kort ska jag än en gång
    skaka himlen och jorden,
        havet och det torra.[d]
Jag ska skaka om alla hednafolk,
    och alla folkens skatter[e]
        ska komma hit.
    Och jag ska fylla detta hus
        med härlighet,
            säger Herren Sebaot.
Mitt är silvret och mitt är guldet,
        säger Herren Sebaot.
10  Den kommande härligheten
        hos detta hus
    ska bli större än den förra,
        säger Herren Sebaot,
    och på denna plats
        ska jag ge frid,
            säger Herren Sebaot.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darejaveshs andra regeringsår[f] kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade:

12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14  Sedan frågade Haggai: ”Om en som blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent?”[g] Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sade Haggai:

Så är det med detta folk,
    så är det med detta hednafolk
        inför mig, säger Herren,
    och så är det med allt
        som deras händer gör:
            Det de offrar där är orent.

16 Lägg nu märke till det som sker,
        från i dag och framåt!
    Innan det lades sten på sten
        till Herrens tempel,
            hur var det då?
17 Kom man till en sädeshög
    som skulle ge tjugo mått
        gav den bara tio,
    kom man till vinpressen
        för att ösa femtio kärl
            gav den bara tjugo.
18  Jag slog er med sot och rost[h]
        och alla era händers verk
            med hagel,
    och ändå vände ni er inte till mig,
        säger Herren.

19  Lägg märke till det som sker
        från i dag och framåt,
    från den tjugofjärde dagen
        i nionde månaden,
    från dagen då grunden lades
        till Herrens tempel.
20 Finns det någon säd kvar
        i kornboden?
    Varken vinstocken, fikonträdet,
        granatträdet eller olivträdet
            har burit någon frukt än.
    Men från denna dag
        ska jag välsigna.”